Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

mayumi
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin

August 03 2017

mayumi
Reposted fromfragles fragles viainsanedreamer insanedreamer
mayumi
6774 2c6d 500
Reposted fromvandalize vandalize viainsanedreamer insanedreamer
mayumi
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j

July 31 2017

mayumi
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin

July 26 2017

mayumi
7310 c6fc

June 19 2017

mayumi
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin

June 07 2017

4983 91d1 500
Reposted fromjecer jecer viairmelin irmelin
mayumi
mayumi
2411 6efe 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
mayumi
mayumi
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

July 09 2015

mayumi

July 02 2015

mayumi
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viahogwarts hogwarts

June 30 2015

mayumi
6480 3e66
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasavor savor
mayumi
2483 536e 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasexcandy sexcandy
mayumi
do we still have chance for happiness ?
Reposted fromgreendaemon greendaemon viairmelin irmelin

June 15 2015

mayumi
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viairmelin irmelin

June 12 2015

mayumi
2304 3a74
Reposted fromillidan illidan viamademoiselle-j mademoiselle-j
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl